Important Menu

Login

Partners

Contact us

Papers

Mr. Kai Zheng

Tel: +86 13601455401

Fax:+86-25-84408576

kai.zheng@163.com

Mr. Qinxue Pan

Tel: +86 13716096968

panqx@bit.edu.cn


Mr.Jianping Peng


Tel: +86 13628065299

peng.jian.ping@126.com

Exhibition

Mrs. Yanping Yu

Tel: +8613951630079

jssyyp@163.com

Miss. Xiaoyun Li

Tel: +86 15828351374

lixiaoyunwo@163.com

Others

Mrs. Yanping Yu

Tel: +8613951630079

jssyyp@163.com

Miss. Lirong Jiang

Tel: +86 13608065542

caofangzi_j@163.com